Unia Europejska

Zapytanie ofertowe


Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 50 000 PLN , postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. I. Zamawiający:
Tomasz Dudzik Pawłowice II. Przedmiot zamówienia:
Promocja i reklama

Zapytanie ofertowe dotyczy produkcji i emisji spotu reklamowego w radiu.

III. Zakres oferty :
1. Produkcja spotu reklamowego
2. Emisja spotu reklamowego w radiu

Dla oceny oferty zastosowane zostanie 6 kryterium :
1.cena produkcji i emisji spotu reklamowego - od 0 pkt do 3 pkt
2.możliwość emisji reklamy w godzinach od 5 godz. do 23 godz. przed i po emisji programów od 0 do 1 pkt
3.godziny nadawania radia - od 0 pkt do 1 pkt
4.produkcja spotu reklamowego - od 0 pkt do 1 pkt
5.regionalna słuchalność stacji radiowych w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim, oświęcimskim i m. Bielsko-Biała - od 0 pkt do 3 pkt
6.ilość emisji spotów reklamowych w okresie realizacji projektu - od 0 pkt do 3 pkt

Ad 1)
od 2500 do 3000 zł/netto – 3 pkt
od 3100 do 3700 zł/netto – 2 pkt
powyżej 3700 zł/netto – 0 pkt

Ad 2)
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Ad 3)
całodobowo – 1 pkt
wybrane godziny – 0 pkt

Ad4)
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Ad5)
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 1 pkt
kolejne miejsca – 0 pkt

Ad6)
do – 15 emisji – 0 pkt
od 16 do 25 emisji – 1 pkt
od 26 do 35 emisji – 2 pkt
powyżej 40 emisji – 3 pkt

IV. Ocena:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Termin składania ofert : 13.07.2017 do 20.07.2017
V. Wykluczenia :
1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Warunki zmiany umowy:
Zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z następujących powodów:
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;

Termin realizacji umowy z wybranym dostawcą do 30.09.2017.


W ramach przeprowadzonego w terminie 13-07-2017 do 20-07-2017 zapytania ofertowego dotyczącego produkcji i emisji spotu reklamowego w radiu w dniu 24-07-2017 została wybrana oferta Radia BIELSKO z siedzibą w Bielsku-Biała (43-309) przy ulicy Olszówka 62.


 

Zapytanie ofertowe


Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 50 000 PLN , postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. I. Zamawiający:
Tomasz Dudzik Pawłowice

II. Przedmiot zamówienia:
Promocja i reklama

Zapytanie ofertowe dotyczy produkcji i emisji reklamy w portalu internetowym.

III. Zakres oferty :
1. Wykonanie reklamy w portalu internetowym
2. Emisja reklamy w portalu internetowym

Dla oceny oferty zastosowane zostaną 4 kryteria:
1.cena wykonania i emisji reklamy - od 0 pkt do 2 pkt
2.odsłony portalu internetowego w miesiącu(dane z Google Analytics) od 0 pkt do 3 pkt
3.ilość sesji portalu internetowego w miesiącu(dane z Google Analytics) od 0 pkt do 3 pkt
4.ilość użytkowników portalu internetowego w miesiącu(dane z Google Analytics)od 0 pkt do3 pkt

Ad 1)
od 2500 do 3000 zł/netto – 2 pkt
od 3100 do 3700 zł/netto – 1 pkt
powyżej 3700 zł/netto – 0 pkt

Ad 2)
do 100000 – 0 pkt
od 100001 do 1000000 – 1 pkt
od 1000001 do 2000000 – 2 pkt
powyżej 2000001 – 3 pkt

Ad 3)
do 100000 – 0 pkt
od 100001 do 500000 – 1 pkt
od 500001 do 900000 – 2 pkt
powyżej 900001 – 3 pkt

Ad4)
do 10000 – 0 pkt
od 10001 do 50000 – 1 pkt
od 50001 do 150000 – 2 pkt
powyżej 150001 – 3 pkt

IV. Ocena:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Termin składania ofert : 13.07.2017 do 20.07.2017

V. Wykluczenia :
1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Warunki zmiany umowy:
Zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z następujących powodów:
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
Termin realizacji umowy z wybranym dostawcą do 30.09.2017 r.


W ramach przeprowadzonego w terminie 13-07-2017 do 20-07-2017 zapytania ofertowego dotyczącego produkcji i emisji reklamy w portalu internetowym w dniu 24-07-2017 została wybrana oferta PLESS INTERMEDIA Tomasz Klimczak z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ulicy Bielskiej 10.


 

Zapytanie ofertowe


Tryb zamówienia: zamówienie powyżej kwoty 50 000 PLN, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. I. Zamawiający:
Tomasz Dudzik Pawłowice

II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV: CPV 33100000-1 urządzenia medyczne

Przedmiot zamówienia powinien posiadać:
1. Posiadać certyfikaty: medyczny klasy II b, CE zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/42/CEE dla aparatury elektromedycznej,
2. Posiadać specyfikację techniczną wyposażenia.
3. Posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją w trakcie której Oferent zapewnia bezpłatną naprawę usterek z dojazdem serwisanta do siedziby zamawiającego lub bezpłatne urządzenie zamienne.

Zapytanie ofertowe dla zakupu dwóch innowacyjnych urządzeń dla świadczenia usług w zakresie kosmetyki medycznej:

III. Zakres oferty :

A) Urządzenie wielofunkcyjne wyposażone łącznie w technologie:
1) energię plazmową
2) radiofrekwencje igłową
3) elektroporację
4) mikronakłuwanie

Dla oceny oferty dla urządzenia A zastosowane zostaną 3 kryteria:
1. cena urządzenia netto od 1 pkt - 5 pkt
2. jedno urządzenie wyposażone w 4 technologie ( energię plazmową, radiofrekwencje igłową, elektroporację, mikronakłuwanie) od 1 pkt – 4 pkt
3. urządzenie posiadające parametry medyczne poparte badaniami klinicznymi od 0 - 1 pkt.

Ad 1) cena urządzenia netto :
do 70000 PLN - 5pkt
od 70001 PLN do 73000 PLN - 4 pkt
od 73001 PLN do 75000 PLN - 3 pkt
od 75001 PLN do 77000 PLN - 2 pkt
od 77001 PLN do 79000 PLN - 1 pkt
powyżej 79001 PLN – 0 pkt

Ad 2) urządzenie wyposażone w technologie:
Łącznie w 4 technologie - 4 pkt.
Łącznie 1-3 technologii – 0 pkt.

Ad 3) urządzenie posiadające parametry medyczne poparte badaniami klinicznymi oraz stosowną dokumentacją w tym zakresie.
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

B) Urządzenie wyposażone w aparaturę laserową w skład której wchodzi:
1. głowica diodowa
2. głowica Nd:Yag
3. głowica CPL ( kalibrowane światło pulsacyjne)

Dla oceny urządzenia B do oceny oferty zostaną zastosowane 3 kryteria:
1) cena urządzenia netto od 1pkt - 5 pkt
2) modułowy system wymiany głowic od 0 - 1pkt
3) urządzenie posiadające parametry medyczne poparte badaniami klinicznymi od 0 - 1 pkt.

Ad 1) Cena urządzenia netto: do 196000 PLN - 5 pkt
od 196001 PLN do 210000 PLN - 4 pkt
od 210001 PLN do 220000 PLN -3 pkt
od 220001 PLN do 230000 PLN – 2 pkt
od 230001 PLN do 240000 PLN – 1 pkt
powyżej 240001 PLN – 0 pkt

Ad 2) Modułowy system wymiany głowic:
TAK - 1 pkt
NIE - 0 pkt

Ad 3) Urządzenie posiadające parametry medyczne poparte stosowną dokumentacją i badaniami klinicznymi:
TAK - 1 pkt
NIE - 0 pkt
IV. Ocena:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Termin składania ofert dla obu urządzeń : 31.05.2017 do 13.06.2017

V. Wykluczenia :

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Warunki zmiany umowy:
Zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z następujących powodów:
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;

Termin realizacji umowy z wybranym dostawcą do 15.10.2017.


W ramach przeprowadzonego w terminie 31-05-2017 do 13-06-2017 zapytania ofertowego na zakup urządzeń medycznych przedmiot zamówienia (CPV33100000-1 - urządzenia medyczne) w dniu 14-06-2017 została wybrana oferta Firmy Biotec Lasers Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172 Gdańsk)przy ulicy Trzy Lipy 2 NIP 9571060112 REGON 221525852 KRS NR 0000594417

zabiegi laserowe XLASE Pszczyna

Salon Spa

Zapraszamy do zmysłowego i delikatnego świata kosmetyki ESTEE BEAUTY.

zabiegi laserowe XLASE Pszczyna

medycyna estetyczna Pszczyna

trychologia Pszczyna

kosmetologia Pszczyna

Godziny otwarcia

  • Pn - Pt :
    9.00 - 19.00
  • Sb :
    8.00 - 12.00
  • Ndz :
    Zamknięte
Copyright ©Salon Urody i Laseroterapii Estee BeautyProjekt i wykonanie  zabiegi odmładzające IntraJect Pszczyna WGB-Group


Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.
test